Efficiënte en unieke oplossing voor recuperatie van gestolen objecten.

 

De Spotguard is een uniek en revolutionair product dat ervoor zorgt dat gestolen voertuigen of goederen terug in uw bezit komen.

Algemene Voorwaarden ---------

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. De offertes zijn vrijblijvend.

3. Deze order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.

4. Bestellingen, overgemaakt aan tussenpersonen, zijn slechts geldig na onze schriftelijke orderbevestiging.

5. Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper.

6. De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper.

7. De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd de betrokken goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Het verkochte materiaal blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de koopprijs is voldaan. Verkoper behoudt zich het recht voor om het wettelijke eigendomsvoorbehoud in te roepen.

8. Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor, om na verloop van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt tevens het recht om een vergoeding te eisen voor de schade, die wordt geleden als gevolg van de niet- of niet-tijdige afhaling.

9. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

10. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, .. .). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.

11. De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen.

12. a. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

b. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld; binnen de twee weken na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van de koper, of van een persoon, voor wie de koper verantwoordelijk is. De koper verplicht zich er toe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier aan zijn afnemers over te maken.

c. Er wordt een garantie van 2 jaar gegeven op de hardware. Bij defecten vervangt de verkoper de unit gratis op een vooraf door de verkoper bepaalde locatie. De kosten verbonden aan de installatie van de units in de objecten en de eventuele verplaatsingskosten naar een andere dan vooraf bepaalde locatie, is steeds ten laste van de koper. Na twee jaar worden eventuele reparatiekosten in overleg vastgesteld. Enkel interventies na defecten te wijten aan technische fouten van het systeem, of de installatie ervan, worden gratis uitgevoerd door Redeo bvba. Defecten te wijten aan al dan niet moedwillig toegebrachte schade aan de hardware worden op kosten van de koper hersteld (vb. ongeval, sabotage, schade veroorzaakt bij andere technische interventies, oneigenlijk gebruik, ).

d. Indien de koper een verlengde garantie is aangegaan, zijn tijdens deze verlengde garantieperiode de zelfde voorwaarden van toepassing als opgesomd in art. 12, c., behoudens volgende aanpassing : de kosten verbonden aan de installatie van de units in de voertuigen, is ten laste van de verkoper.

e. Redeo bvba treedt op als tussenpersoon en serviceverlener, en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de voorkomende discontinuiteit in de dienstverlening door een producent of leverancier van hardware, software, webservices, communicatienetwerken, enz.

Tevens kunnen in geen geval reeds aangerekende en betaalde gebruikskosten worden teruggevorderd van de verkoper.

13. De facturen zijn betaalbaar aan de verkoper binnen de contractuele termijn die op de factuur voorkomt. Bij gebrek aan betaling of bij onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15% maar met een minimum van €125 , onverminderd het recht van de verkoper om zich de werkelijke schade te laten vergoeden, indien die hoger is. Bovendien zullen nalatigheidintresten van 1,5% per maand opeisbaar zijn zonder ingebrekestelling. Elke begonnen maand geldt voor een volledige. Het akkoord van de verkoper met andere betalingsmodaliteiten (o.a. per wisselbrief,...) brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet geen afbreuk aan de clausule wat betreft de plaats van betaling, schadevergoedingen, intresten en/of tussen partijen bedongen voorwaarden. Bij wanbetaling of ingeval de verkoper kennis krijgt van aanwijzingen dat de klant zijn kredietwaardigheid verliest (vb. Uitgifte van een ongedekte cheque, in gebreke blijven betalingen verrichten, ...), kan ze de uitvoering van elke overeenkomst opschorten, en de betaling van alle openstaande bedragen opeisen, ook indien die nog niet vervallen waren. Bovendien zal voor elke herinnering of ingebrekestelling die door de verkoper wordt verstuurd een bijkomende administratieve vergoeding van €10, €40 of €150 worden aangerekend, naargelang het een eerste, tweede of derde herinnering of ingebrekestelling betreft. Indien de niet betaling langer duurt dan twee weken na het verzenden van een aanmaning tot betalen, kan de verkoper de uitvoering van haar prestaties tijdelijk stopzetten en aan de koper een termijn opleggen bij afloop waarvan de overeenkomst van rechtswege beëindigd wordt ten laste van de koper, onverminderd het recht van verkoper op eventuele schadevergoeding uit hoofde van deze verbreking zoals gespecifieerd in dit artikel.

14. Elke betalingsachterstand maakt automatisch alle uitstaande facturen opeisbaar. Schuldvorderingen van verkoper op de koper kunnen niet overgedragen worden en haar facturen kunnen niet geëndosseerd worden. Elke betaling zal eerst in mindering gebracht worden van de vervallen intresten, het eventueel saldo in mindering van de uitstaande hoofdsom.

15. Bevestiging plaatsing van de units:

1) De voertuigen/objecten dienen op tijd klaar te staan op de afgesproken plaats ; er wordt een wachttijdvergoeding aangerekend van €13.25 per begonnen kwartier.

2) Wijzigingen in de planning kunnen tot 24 uur vooraf doorgegeven worden

3) Wanneer het uit te rusten voertuig/object niet aanwezig is, mag deze vervangen worden door een ander uit te rusten voertuig/object van hetzelfde type.

4) Indien er minder voertuigen/objecten aanwezig zijn dan afgesproken, wordt een forfait van 53,00 /voertuig aangerekend.

16. Tenzij anders overeengekomen wordt de abonnementsovereenkomst afgesloten voor 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van installatie van de unit in het voertuig. Bij voortijdige opzeg of verbreking van de overeenkomst zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan het totale omzetbedrag van de resterende looptijd, gebaseerd op het aantal actieve aansluitingen en het contractuele maandtarief, indien van toepassing.

17. Recovery-operaties

1)Recovery operaties zijn niet inbegrepen in de prijszetting tenzij duidelijk gespecifieerd. De klant kan beroep doen Redeo om een recovery te organiseren en gaat daarmee akkoord met de daaraan gekoppelde kosten. Voor een standaard zoekactie die gemiddeld 3 à 4 uur duurt, wordt een bedrag gerekend van €300 per uur, exclusief reis- en andere onkosten. Wanneer de zoekactie dient verlengd te worden zal de klant steeds geïnformeerd worden om nodeloze kosten te vermijden.

2) Om een recovery-operatie op te starten moet een aangifte gebeurd zijn bij de lokale politie.

3) Wanneer een melding wordt gemaakt van een gestolen object zal Redeo alles binnen de redelijkheid in het werk stellen om het desbetreffende object te localiseren. Omwille van niet te controleren mogelijke factoren, kan Redeo geen garantie geven over het terugvinden van een object.

18. In geval van betwistingen, is uitsluitend de rechtbank van Mechelen bevoegd.

19. Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.

20. Beursactie Spotguard: Ik engageer me voor een periode van 5 jaar waarvan ik de eerste 4 jaar een bedrag van € 159 (btw inclusief) betaal voor de Spotguard licentie, het eerste jaar vermeerderd met de hardware prijs: € 300 BTW incl. voor de Spotguard Plus en € 400 BTW incl. voor de Spotguard Pro.

 

 

De Spotguard is een product van de Noorse GSGroup en wordt
exclusief in België verdeeld door Redeo.

SECURE YOUR VALUE OBJECTS

Redeo bvba

Meester van der Borghtstraat 57

2580 Putte

info@redeo. be

BTW BE0806.728.313

Roel Bernaerts, zaakvoerder
+32 475 89 14 29

roel.bernaerts@redeo.be

© 2017 - Spotguard
All Rights Reserved.

SECURE YOUR VALUE OBJECTS

Redeo bvba

Meester van der Borghtstraat 57

2580 Putte

info@redeo. be

BTW BE0806.728.313

Roel Bernaerts, zaakvoerder
+32 475 89 14 29

roel.bernaerts@redeo.be

Redeo bvba

Meester van der Borghtstraat 57

2580 Putte

info@redeo. be

BTW BE0806.728.313

Roel Bernaerts, zaakvoerder
+32 475 89 14 29

roel.bernaerts@redeo.be

De Spotguard is een product van de Noorse GSGroup en wordt
exclusief in België verdeeld door Redeo.

Redeo bvba

Meester van der Borghtstraat 57

2580 Putte

info@redeo. be

BTW BE0806.728.313

Roel Bernaerts, zaakvoerder
+32 475 89 14 29

roel.bernaerts@redeo.be